Name: Japan
Area: 377 835 km2
Capital: Tokyo
Population: 127 288 000
Language: Japanese
Competitors: 17
AMBO Taito 1981-03-27
HAMADA Miho 1969-06-25
KOKAJI Takayuki 1986-11-15
KOMATSU Seiji 1992-01-29
KUBOTA Manaka 1996-07-09
MATSUSHITA Momotaro 1988-03-03
MIYATA Yusuke 1991-05-21
MIZUMOTO Keiji 1988-04-07
NAKAJIMA Akiko 1975-09-28
NIIOKA Koyo 1994-07-11
NISHIKAWA Makoto 1995-09-10
SATO Hikaru 1996-09-30
SERYU Monika 1997-11-17
SHIMAZU Sayako 1993-12-27
SUWA Masaaki 1985-09-26
SUZUKI Yasuhiro 1985-10-06
TOME Takanori 1992-12-21